ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้องบค่าเสื่อมสำหรับบริการระดับหน่วยบริการ(ระดับ CUP๗๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านหมี่)

เอกสารแนบ